วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ค่าพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออน

จากกราฟ พบว่า
1. ค่าพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออ นค่อย ๆ เพิ่มมากขึ้น เมื่อเลขมวลมากขึ้นตั้งแต่ 0 ถึง 26 เนื่องจากว่าเมื่อจำนวนนิวคลีออนมากขึ้นจะต้องใช้พลังงานในการยึดเหนี่ยว ซึ่งกันและกันเพิ่มขึ้น
2.
ค่าพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออนมีค่ามากแสดงว่า นิวคลีออนที่อยู่ในนิวเคลียสยึดกันแน่นมากทำให้ยากต่อการสลายตัวของ นิวเคลียสนั้น ๆ หรือกล่าวได้ว่านิวเคลียสมีเสถียร ภาพมาก
3.
ค่าพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออนจะเริ่มมีค่าลดลง เมื่อเลขมวลของนิวไคล์มีค่ามากกว่า 60 แสดงว่านิวคลีออนที่อยู่ในนิวเคลียสยึดกันไม่แน่นมากนัก ถ้าพิจารณาจำนวนโปรตอน และนิวตรอนในนิวเคลียสเหล่านี้จะพบว่าจำนวนโปรตอนและนิวตรอนมีค่าไม่เท่ากัน ซึ่งทำให้พลังงานในการยึดเหนี่ยวน้อยลง เมื่อนิวไคลด์หรือธาตุใดที่มีค่าพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออนน้อย แสดงว่านิวไคลด์นั้นจะสลายตัวได้ง่าย ซึ่งเราเรียกนิวไคลด์เหล่านี้ว่าสารกัมมันตรังสี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น