วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ฟิสิกส์นิวเคลียร์คืออะไร ?

ฟิสิกส์นิวเคลียร์ (Nuclear Physics) เป็นสาขาหนึ่งของฟิสิกส์ ซึ่งเกี่ยวกับนิวเคลียสของอะตอม มีเนื้อหาใจความหลัก 3 ประการ คือ
  • ศึกษาอนุภาคพื้นฐาน (โปรตอน และนิวตรอน) และปฏิกิริยาของอนุภาคเหล่านี้
  • จัดกลุ่มและอธิบายคุณลักษณะของนิวคลีไอ
  • ค้นหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยี
นิวคลีไอเป็นสิ่งที่ยังไม่เป็นที่เข้าใจทางทฤษฏี เพราะมันประกอบไปด้วยอนุภาคจำนวนมาก (เช่น โปรตอน และนิวตรอน) แต่ไม่มีขนาดใหญ่พอที่จะอธิบายลักษณะได้ถูกต้องเหมือนอย่างผลึก จึงมีการใช้แบบจำลองนิวเคลียร์ซึ่งใช้ศึกษาพฤติกรรมทางนิวเคลียร์ส่วนใหญ่ได้ โดยอาจใช้เป็นวิธีการเดียวหรือร่วมกับวิธีการอื่นๆ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น